حضرت امام - ملت بیدار آنلاین

مقایسه قتل‌های محفلی کرمان با پرونده شکاری

نعمت احمدی، وکیل دادگستری، در مقایسه‌ای بین پرونده محسن شکاری و پرونده قتل‌های محفلی کرمان گفت: ۱۲ سال پرونده محاربه‌ای که چند شهروند در آن به قتل رسیده بودند را معلق نگه داشتند اما اعدام شکاری سریع اجرا شد!

بالا