حسین حمیدی - ملت بیدار آنلاین

آمریکای امروز همان آمریکای ۲۸ مرداد و ۱۶ آذر است

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اصفهان با بیان اینکه آمریکای امروز همان آمریکای ۲۸ مرداد و ۱۶ آذر است، گفت: هرکسی هم که بخواهد جلوی پیشرفت ایران را بگیرد دنبال انحراف جنبش دانشجویی است و بنابراین جنبش دانشجویی باید آگاه باشد.

بالا