حرکت در مسیر توسعه فناوری‌های نوین در زمره جهاد مقدس قرار می‌گیرد - ملت بیدار آنلاین

بالا