حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمارستان در حال احداث سلماس اختصاص یافت - ملت بیدار آنلاین

بالا