حاکم دوبی با برادر رئیس سابق امارات بیعت کرد - ملت بیدار آنلاین

بالا