حامد کرزی: ممنوعیتی برای تردد در داخل افغانستان ندارم - ملت بیدار آنلاین

بالا