حامد علامتی - ملت بیدار آنلاین

یوسف قوجُق: «رمان نوجوان امروز»، کتاب‌های تألیفی را از ترجمه جلو انداخت

یوسف قوجق نویسنده ادبیات نوجوان در سیزدهمین روایت کانون «پس از انقلاب»درباره مزایای طرح «رمان نوجوان امروز»، تابوشکنی‌هایی که در ادبیات کانون شکل گرفت، معضلات چاپ اثر در انتشارات کانون، سفرهای استانی و … صحبت کرده است.

بالا