جوانان - ملت بیدار آنلاین

قوت قلب همسایه‌های محله والفجر | کشتی‌گیر، استاد دانشگاه و رفیق روزهای خوب و بد اهالی

دکترای مهندسی عمران دارد و استاد دانشگاه است. ورزشکار هم هست. روی تشک حریف را خوب ضربه فنی می‌کند، در زندگی هم مشکلات را. مشکل خودش و همسایه‌ها را طوری فتیله‌پیچ می‌کند که تا مدت‌ها حال خوب را نصیب همه کند.

بالا