جواد صدیقی - ملت بیدار آنلاین

۲۵ کیلوگرم نمک آلوده سرانه هر فرد تبریزی

معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز با بیان اینکه زمستان سال گذشته ۵۰ هزار تن نمک( برای برف روبی) در سطح شهر مورد استفاده قرار گرفته بود، گفت: این میزان نمک معادل ۵۰ میلیون کیلوگرم بوده و با احتساب جمعیت دو میلیونی برای شهر تبریز سهم هر شهروند تبریزی ۲۵ کیلوگرم نمک بوده است.

بالا