جهاد عشایر عرب - ملت بیدار آنلاین

«حرب المنیور» عرب‌های ایرانی در برابر استعمارگری بریتانیای جانی/ عرب‌ها پاهایشان را بستند اما خاک ندادند

عرب‌ها خودشان را به دشت «منیور» رساندند و چادر زدند. در انتظار جهاد و خون و خاک. در انتظار ایستادن توی صورت انگلیسی‌هایی که هیچ کس در برابرشان نایستاد. چادر زدند و منتظر ماندند. با شمشیرهایی کشیده و صورت‌هایی آفتاب‌سوخته اما با صلابت. با موهایی به سیاهی شب که نور ایمان در طره به طره‌اش می‌رقصید!

بالا