جنگ در اوکراین موجب کاهش قدرت آمریکا و اروپا شده است - ملت بیدار آنلاین

بالا