جلوی هدر رفت منابع بودجه با افزایش کیفیت خدمات گرفته شود - ملت بیدار آنلاین

جلوی هدر رفت منابع بودجه با افزایش کیفیت خدمات گرفته شود

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس گفت: وقتی منابعی برای برنامه مشخصی مصرف می شود اگر کیفیت خدمات ارائه شده به مردم متناسب با مبلغ تخصیص یافته به آن خدمات باشد یعنی بیت المال در این حوزه حیف نشده است و اگر متناسب با منابع نباشد یعنی هدر رفت منابع داریم و باید با افزایش کیفیت خدمات، جلوی هدر رفت منابع گرفته شود

بالا