جلال طالبی - ملت بیدار آنلاین

کدام مسابقه «مادر همه بازی‌های فوتبال» بود؟

مادر بازی‌های فوتبال کدام مسابقه بود؟ همان بود که «سیاسی‌ترین بازی تاریخ فوتبال» لقب گرفت و بازی ایران و آمریکا بود در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه که ایران برنده شد و یک روز تاریخی شد برای فوتبال و ورزش و مردم ایران.

کدام مسابقه «مادر همه بازی های فوتبال» بود؟

مادر بازی های فوتبال کدام مسابقه بود؟ همان بود که «سیاسی ترین بازی تاریخ فوتبال» لقب گرفت و بازی ایران و آمریکا بود در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه که ایران برنده شد و یک روز تاریخی شد برای فوتبال و ورزش و مردم ایران.

بالا