“بشار اسد” به عنوان قهرمان عرب برای فرودآوردن ضربه به ریشه اسرائیل مهیا می شود | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین