اگر تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کرد قطعا اوضاع ما بهتر از این می‌شد - ملت بیدار آنلاین

بالا