امتیازدادن به جریان های حزبی و خانوادگی در ‎انتصاب ها مردم را ناامید می کند - ملت بیدار آنلاین

بالا