المیادین: روسیه تجهیزات نظامی سنگین به شمال شرق سوریه فرستاد - ملت بیدار آنلاین

بالا