الزامی برای محدود کردن پیمانکاران شهرداری برای ارائه ضمانت‌نامۀ بانکی نیست - ملت بیدار آنلاین

بالا