اقیانوس آرام - ملت بیدار آنلاین

انصراف هند از مذاکرات تجاری ایندو پاسیفیک

دنیای‌اقتصاد- گروه اقتصاد بین‌‌‌‌‌‌‌‌الملل :

هند از مذاکرات تجاری با گروه کشورهای آسیایی به رهبری آمریکا منصرف شده و قید تسهیل دسترسی به بازارهای خود از طریق توافقی چندجانبه را زده است، با این‌وجود هند با کشورهای دیگر در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از جمله زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌های تامین و انرژی پاک پیش خواهد رفت.

بالا