اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب طرح توقف توسعه پهپادهای ایران، تبلیغاتی و بیهوده است - ملت بیدار آنلاین

بالا