‏اقدام ‎دانش بنیان یعنى چاره جویى مسائل فنى و کیفیتى ‎تولید به جاى پناه بردن به واردات - ملت بیدار آنلاین

بالا