افق جدیدی پیش روی ایران و برزیل گشوده شده و باید از این فرصت بهره برداری شود - ملت بیدار آنلاین

افق جدیدی پیش روی ایران و برزیل گشوده شده و باید از این فرصت بهره برداری شود

رئیس کمیسیون کشاورزی در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی برزیل و ایران گفت: در سال های اخیر افق های جدیدی پیش روی دو کشور گشوده شده است و وظیفه مقامات دو کشور است که از این فرصت ها به بهترین شکل بهره برداری نمایند‌‌.

بالا