اتاق بازرگانی تقابل میان بخش دولتی و خصوصی را به تعامل تبدیل کند | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین