آمریکا ۴۵۰ میلیون دلار دیگر برای کمک به اوکراین اختصاص داد - ملت بیدار آنلاین

بالا