آمریکا ۱۳ شرکت مرتبط با فروش نفت ایران را تحریم کرد - ملت بیدار آنلاین

بالا