آلودگی هوای اراک - ملت بیدار آنلاین

ملت بیدار آنلاین

با تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا مدارس اراک فردا بیستم آذرماه در نوبت صبح و بعدازظهر غیر حضوری شد.

بالا