آرشام - ملت بیدار آنلاین

آرشام سرایداران؟ غائب…

چند روزی است که دیگر در مدرسه ابتدایی شهدای شوش صدای خنده از ته دلی نپیچیده، بچه‌ها زنگ تفریح دنبال هم نمی‌دوند و از سر و کول هم بالا نمی‌روند!

بالا