آرامستان - ملت بیدار آنلاین

آرامستان در فردیس؛ یک ضرورت انکارناپذیر/اموات فردیس کجا دفن شوند؟

از سال‌های دور تا حالا بزرگان وریش سفیدان، معتمدین و مسؤولان شهر فردیس،‌‌ نامه یا طومار به‌ دست، گروهی یا تکی، دست به دامن بعضی مسؤولان کشوری شدند؛ از اتاق این نماینده به اتاق آن یکی، از این استاندار به استاندار بعدی و از فرمانداران خواستند و به اعضای شورای شهرشان گوشزد کردند؛ گاهی با آرامش و گاهی با صدای بلند فریاد زدند که آقا یکی بگوید؛ ما مرده‌هایمان را کجا دفن‌کنیم؟!

آرامستان در فردیس؛ یک ضرورت انکارناپذیر/اموات فردیس کجا دفن شوند

از سال‌های دور تا حالا بزرگان وریش سفیدان، معتمدین و مسؤولان شهر فردیس،‌‌ نامه یا طومار به‌ دست، گروهی یا تکی، دست به دامن بعضی مسؤولان کشوری شدند؛ از اتاق این نماینده به اتاق آن یکی، از این استاندار به استاندار بعدی و از فرمانداران خواستند و به اعضای شورای شهرشان گوشزد کردند؛ گاهی با آرامش و گاهی با صدای بلند فریاد زدند که آقا یکی بگوید؛ ما مرده‌هایمان را کجا دفن‌کنیم؟!

بالا